Thema: Leven in aandacht

uw wil geschiede

 De serie van 6 meditatieavonden met de titel ‘Levenslessen uit de Christelijke mystiek’ start met het thema ‘Leven in aandacht’.

Wat is er voor nodig om echt aandacht voor een ander te hebben. Zo komen we indirect onze eigen meditatieve gesteldheid op het spoor. Daarom is ’aandacht’ een belangrijk (basis)thema voor wie zich interesseert voor een mystieke weg of meditatief leven. Het thema sluit ook aan bij de huidige trend om meer ‘mindful’ te leven: bewust leven met zorgzame aandacht in het hier en nu. 
 
We beginnen met een citaat van Simone Weil over aandacht voor een ‘ongelukkige’ ander :
De volheid van de liefde voor de ander is simpelweg in staat zijn aan die ander te vragen: ‘Wat scheelt eraan?’ Het is het weten dat die ongelukkige bestaat, niet als een ongelukkige in een verzameling, niet als een geval dat behoort tot de sociale categorie van de ‘ongelukkigen’, maar als iemand die precies zo is als jijzelf, iemand die op unieke, niet na te bootsen manier door het ongeluk getroffen en getekend is. Het is voldoende, maar noodzakelijk dat je op een bepaalde manier naar diegene kunt kijken. Die blik is in de eerste plaats aandachtig, dat wil zeggen dat de geest leeg is, dat je eigen gedachten plaats hebben gemaakt ten einde degene naar wie je kijkt in zijn hele totale waarheid in je op te kunnen nemen. De enigen die hiertoe in staat zijn, zijn de mensen die tot aandacht in staat zijn.

Lees meer...

Thema: Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel

uw wil geschiedeVan Gods wil zijn wij alleen ten aanzien van het verleden volkomen, onwankelbaar verzekerd. Alles wat is gebeurd, wat dat ook moge zijn, is overeenkomstig de wil van de almachtige Vader. Dat ligt in het begrip van almacht opgesloten. Ook de toekomst zal, wat zij ook brenge moge, eenmaal voltooid, zich hebben afgespeeld volgens Gods wil. Wij kunnen aan deze overeenstemming niets af of toedoen. En daarom vragen wij, in deze bede, na de opvlucht van ons verlangen naar wat nog mogelijk is, opnieuw datgene, wat er is.
Simone Weil, mystica, filosofe en activiste

Hier weer een rijke verzameling van gezichtspunten over “Uw wil geschiede , op aarde zoals in de hemel”. Eigenlijk staat er letterlijk: zoals in de hemel, ook op aarde. De gedachte in de tijd van de bijbelschrijvers was: in de hemel (waar God woont) is het al goed/ volgens Gods wil, laat het ook op aarde goed worden.
We lezen in de Bijbel over wat Gods wil is: goed samenleven in gerechtigheid en vrede. En over zorg voor weduwen en wezen, voor wie kwetsbaar is, eerbied voor God, om maar enkele voorbeelden te noemen. Richtinggevend en samenvattend is altijd: Micha 6, vs 8
“Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en dienstbaar de weg te gaan van je God.”

De tekst van Simone Weil roept misschien vooral afkeer op. Moet je alles wat bestaat en zoals het gaat, zien als de wil van de almachtige God? In de christelijke theologie bestaat juist een gezonde afkeer tegen al het soort gedachten waarin God en lot samenvallen. Hein Blommenstijn interpreteert Weils tekst zo: “ We ontdekken wat God vanuit zijn onvoorwaardelijke liefde gewild heeft, door te schouwen hoe hij zich heeft uitgedrukt in de schepping. Daarin ontwaren we het liefdevolle gelaat van de Schepper en zijn liefdeswil. Niets van het geschapene bestaat op eigen gelegenheid en op grond van de eigen wil om te bestaan. Daarom leeft het geschapene 'overeenkomstig de wil van God', als het trouw blijft aan zijn eigen bestaan…..

Lees meer...

Thema: Authentiek leven

‘Er is slechts één kwestie waar mijn hele bestaan, al mijn vrede en geluk van afhangt: mijzelf te ontdekken door God te ontdekken. Als ik hem vind, vind ik mijzelf en als ik mijn echte ik vind, zal ik hem vinden.’ Thomas Merton o.a. monnik, trappist, theoloog en sociaal activist

“Ik wil mijzelf zijn. Echt en authentiek zijn en met mijzelf samenvallen”. Deze hartekreet van een bekende Nederlander lazen we in ‘Happinez’, het grootste ‘mindstyle’ magazine in Nederland voor zingeving. In onze moderne, gefragmentariseerde en geïndividualiseerde samenleving zijn mensen op zoek naar ‘hun innerlijke kern’ of hun ’ware zelf’, de eigen individualiteit om authentiek te zijn en een authentiek bestaan te leiden.In de eerste twee themastukjes van de serie ‘Leven met imperfectie en kwetsbaarheid’ ging het al over authentiek zijn. 
Authentiek zijn, zeiden we, kan niet samengaan met miskenning van je eigen kwetsbaarheid en onvolmaaktheid. Zij maken deel uit van wie je bent. Authentiek leven is echter niet vanzelfsprekend. We constateerden dat veel mensen zich schamen voor hun kwetsbaarheid en onvolmaaktheid. Schaamte om niet perfect te zijn, schaamte over wat anderen daarvan zullen vinden en angst om afgewezen te worden. Jezelf authentiek en dus kwetsbaar durven opstellen is als het binnengaan van een open, lege, onbekende ruimte, niet wetende waar je zult uitkomen of wat je zult tegenkomen. Hiervoor is moed nodig. Achter het woord ‘moed’ gaat trouwens een heel mooie betekenis schuil. Moed vanuit de oorspronkelijke betekenis van het Engelse woord courage komt van het Latijnse woord cor, wat hart betekent. De oorspronkelijke betekenis was: je eigen verhaal van wie je bent, vertellen met heel je hart. Moed is dus nodig om authentiek te zijn.

Lees meer...

Thema: De kwetsbare en onvolmaakte ander

meditatie de ander"Het is niet jij die de wereld een plaats geeft, maar het is de Ander, die jou aanspreekt, appelleert en jou een plaats geeft"
 
     Uit: het menselijk gelaat’ van Emmanuel Levinas

 

 

In de eerste twee meditatieavonden van deze serie stond primair de eigen kwetsbaarheid en onvolmaaktheid en hoe we daarmee omgaan centraal. De derde avond ging over Jezus als gids in een kwetsbaar en onvolmaakt bestaan. Deze 4e avond richten we onze aandacht vooral op de kwetsbaarheid en onvolmaaktheid van de ander. De vraag is hoe gaan wij, als kwetsbare onvolmaakte mensen om met de kwetsbare, onvolmaakte en weerloze ander..                                                               

Emmanuel Levinas, de Frans-Joodse filosoof van Litouwse afkomst confronteert ons in de korte koptekst direct met onze positie en verantwoordelijkheid ten opzichte van de Ander. Zijn filosofie is sterk beïnvloed door zijn krijgsgevangenschap in de Tweede wereldoorlog en de toenemende ik-gerichtheid zowel in de filosofie (o.a.Sartre, Heidegger) als in de westerse samenleving, met míjn mening, míjn ruimte, míjn portemonnee en míjn belangen. Daardoor zijn wij ons relationele vermogen verloren. Om dat weer terug te krijgen, moeten we in navolging van Levinas de rollen omdraaien en meer ruimte maken voor de ander om zichzelf te zijn. De ander doet een appèl op ons om op een andere manier in het leven te staan. Levinas gebruikt de term 'alteriteit' om de positie van de ander te benaderen vanuit de positie en het perspectief van de ander. Zodra we de ander proberen te begrijpen, brengen we het perspectief van de ander terug tot onze eigen begrippen, in termen die ons bekend zijn. Met alteriteit maakt Levinas ruimte voor de Ander als vreemd, onbekend en/of kwetsbaar. Om het overstijgende anders-zijn van de ander te benadrukken schrijft Levinas de Ander herhaaldelijk opzettelijk met een hoofdletter. 

Lees meer...

Thema: Jezus leven, gids in een onvolmaakte wereld

jezus christ superstarTolerantie is een onvolmaakte deugd voor een onvolmaakte samenleving. - Socioloog Kees Schuyt

 

Foto:: Jezus onderweg met zijn leerlingen.

Uit de film: Jezus Christ, super star

 

De 3e meditatieavond in de serie ‘Leven met imperfectie en kwetsbaarheid’ valt in de veertigdagentijd, elf dagen voor Pasen. We willen hierbij aansluiten met het thema ‘Jezus leven, gids in een onvolmaakte wereld.

De vraag die als eerste opkomt is, ‘Wat is de bijbelse betekenis van het gids-zijn en in het bijzonder het gids-zijn van Jezus? Mattheus is hier in Mt. 23:10 heel duidelijk over wanneer hij zegt wie dé ‘leermeester’ is: ‘Laat u ook niet leermeesters (Gr. kathegetai) noemen, want één is uw Leermeester (Gr. kathegetes): de Christus. Het Griekse woord καθηγητης, kathegetes wordt hier vertaald met ‘leermeester’, maar het heeft ook de betekenis van gids en opvoeder.

Lees meer...

primi sui motori con e-max.it
Onze nieuwsbrief >