Afdrukken

Thema: Authentiek leven

‘Er is slechts één kwestie waar mijn hele bestaan, al mijn vrede en geluk van afhangt: mijzelf te ontdekken door God te ontdekken. Als ik hem vind, vind ik mijzelf en als ik mijn echte ik vind, zal ik hem vinden.’ Thomas Merton o.a. monnik, trappist, theoloog en sociaal activist

“Ik wil mijzelf zijn. Echt en authentiek zijn en met mijzelf samenvallen”. Deze hartekreet van een bekende Nederlander lazen we in ‘Happinez’, het grootste ‘mindstyle’ magazine in Nederland voor zingeving. In onze moderne, gefragmentariseerde en geïndividualiseerde samenleving zijn mensen op zoek naar ‘hun innerlijke kern’ of hun ’ware zelf’, de eigen individualiteit om authentiek te zijn en een authentiek bestaan te leiden.In de eerste twee themastukjes van de serie ‘Leven met imperfectie en kwetsbaarheid’ ging het al over authentiek zijn. 
Authentiek zijn, zeiden we, kan niet samengaan met miskenning van je eigen kwetsbaarheid en onvolmaaktheid. Zij maken deel uit van wie je bent. Authentiek leven is echter niet vanzelfsprekend. We constateerden dat veel mensen zich schamen voor hun kwetsbaarheid en onvolmaaktheid. Schaamte om niet perfect te zijn, schaamte over wat anderen daarvan zullen vinden en angst om afgewezen te worden. Jezelf authentiek en dus kwetsbaar durven opstellen is als het binnengaan van een open, lege, onbekende ruimte, niet wetende waar je zult uitkomen of wat je zult tegenkomen. Hiervoor is moed nodig. Achter het woord ‘moed’ gaat trouwens een heel mooie betekenis schuil. Moed vanuit de oorspronkelijke betekenis van het Engelse woord courage komt van het Latijnse woord cor, wat hart betekent. De oorspronkelijke betekenis was: je eigen verhaal van wie je bent, vertellen met heel je hart. Moed is dus nodig om authentiek te zijn.

 

Volgens Brown, is authenticiteit geen eigenschap, maar een dagelijkse gewoonte: “Authenticiteit is een verzameling keuzes die we elke dag moeten maken” en ”elke dag weer loslaten wie je denkt te moeten zijn én leren accepteren wie je werkelijk bent”. Het is dus oefening. Het is elke keer weer de keuze om je eigen weg te gaan. Het vraagt kracht en moed om kwetsbaar en imperfect te durven zijn, om oprecht te zijn, echt en trouw te zijn aan jezelf, aan wie je door God bedoelt bent te zijn. 
Om authentiek te leven moet je verbinding kunnen aangaan zowel met jezelf als met je omgeving.

Volgens Brené Brown, auteur van o.a. de ‘De kracht van kwetsbaarheid’, is schaamte de angst voor de verbreking van een verbinding. Is er iets met mij, dat als andere mensen dat zien, ze zich niet met mij willen verbinden, dat ik het niet waard ben? Schaamte is nodig om een verbinding te kunnen maken en empathisch te kunnen zijn.         Ze kwam erachter dat mensen die zich goed verbonden voelen met anderen, allemaal twee dingen gemeen hebben: 1. Ze hadden de moed om onvolmaakt te zijn; 2. Ze omarmden hun kwetsbaarheid volledig. Kwetsbaarheid en het erkennen van elkaars en van je eigen menselijkheid helpen bij het zich verbonden voelen met anderen. Verbinding aangaan met je omgeving is de reden waarom we hier volgens Brown zijn. Het geeft ons een doel en zin in ons leven. 

Een ander aspect van authenticiteit is waarachtigheid. Dat wil zeggen dat er een grote eenheid is in denken, voelen, willen en handelen of poëtischer gezegd: Denk wat je weet (je waarden), zeg wat je denkt en doe wat je zegt. Er is dan een openheid naar jezelf en naar anderen. Je hebt geen verborgen agenda. Er is geen angst, dat men een geheim zal ontdekken, omdat er geen geheim is. Authentiek zijn wil in wezen niets anders zeggen dan betrouwbaar zijn.  

Naast waarachtigheid is ook gerechtigheid een richtinggevend begrip bij een leven in verbinding en openheid. Gerechtigheid focust meer op een eerlijke houding tegenover andere mensen. De Bijbelse uitdrukking daarbij is: ”Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet”.  

Geroepen tot authentiek leven: God én mijn ware ik
Een roos is wie zij is. Datzelfde geldt voor katten, bomen en sterren. Ze verheerlijken God door te zijn wie ze zijn. Wij rationele mensen worden verleid tot onechtheid en proberen onze identiteit te vinden buiten onszelf. Het ik dat we willen zijn.  David Benner, hoogleraar psychologie en spiritualiteit in Atlanta (VS) en schrijver van ‘Geef je over aan Gods liefde’ en ‘Verlangen naar Gods wil’ is vlijmscherp en tegelijk liefdevol als hij schrijft over zelfbedrog, afweermechanismen en het ontmaskeren van het onechte ik. Hij zegt: ‘Ons echte ik is niet iets wat we zelf maken. Identiteit is nooit iets wat je maakt, het is altijd een ontdekking. Je echte identiteit is een geschenk van God.’ Deze ontdekking verandert ons. Benner vervolgt: ‘Het ik dat aan de geestelijke reis begint, is het ik dat we zelf hebben geschapen, het ik zoals we dachten dat we waren. Dit ik sterft onderweg. Het ik dat arriveert, is het ik dat door Gods liefde tot aanzijn is bemind. Dat is de persoon zoals we vanaf de eeuwigheid waren bedoeld.’                                                              

Zo kunnen we begrijpen wat Jezus zegt in Matteus 10:39 : door onszelf (het zelfgeschapen ik) te verliezen zullen we ons ware ik behouden.  Benner stelt dat echt jezelf zijn alleen mogelijk is als je zowel God als je ware ik kent.  Beiden zijn belangrijk als we onze ware identiteit als mens ‘in Christus’ (2 Korintiërs 5:17) willen kennen, want het ik is de plek waar we God ontmoeten. Beiden zijn ook noodzakelijk als we vanuit de authenticiteit van onze roeping willen leven. Je roeping, die eigen onvervreemdbare roepstem die je in je hart vindt, daagt je uit om over schaamte heen te stappen, je comfortzone te verlaten, je toe te vertrouwen en op je eigen authentieke wijze eraan bij te dragen dat het goede geschiedt: aan jezelf en aan anderen. De psalmist van psalm 23 bidt dankbaar tot God die dat proces in hem mogelijk maakt en waardoor “slechts goedheid en vriendschap hem zullen achtervolgen al de dagen van zijn leven”, zoals het laatste vers van de psalm het uitzingt. God is degene die mij naar mijn hart leidt en mij daar de waarheid over mezelf en dus mijn roeping doet ontdekken. God nodigt mij uit mij daaraan te geven en God wil mij over mijn schaamte en angsten heen helpen.  

Christelijke spiritualiteit heeft dus niet alleen te maken met God, maar ook met het ik. Ons hart is de plaats waar God wil wonen. Daar kunnen we God ontmoeten, daar kunnen we door die ontmoeting worden getransformeerd en daar kan ons ware ik tevoorschijn worden geroepen. Het doel van de geestelijke reis is deze transformatie: om zo beelddrager van God te zijn .

Op zijn geestelijke reis kwam Thomas Merton tot het diepe inzicht dat: 

                                                 Er is slechts één kwestie waar mijn hele bestaan,                                                                                                                                                                                                      al mijn vrede en geluk van afhangt:                                                                                                                                                                                                                            mijzelf te ontdekken door God te ontdekken.                                                                                                                                                                                                              Als ik hem vind, vind ik mijzelf                                                                                                                                                                                                                                    en als ik mijn echte ik vind, zal ik hem vinden

 

Annemarie van Wijngaarden en Rob Boersma