Thema: Leven in eenheid met eenheid met jezelf en anderen

'Mystiek is de ervaring van de eenheid en de heelheid van het leven.

Mystieke levensbeschouwing, mystiek schouwen is dan ook de onverbiddelijke waarneming van de gebrokenheid van het leven'.

Dorothe Solle: 'Mystiek en verzet'

Na ‘Aandacht’ is ‘Eenheid’ het tweede thema in de serie levenslessen uit de mystiek (nog steeds volgen we het boek: Mystiek leven, van Kick Bras.) Eenheid is misschien niet meteen een positief begrip. Als we denken aan ‘eenheidsworst’, dan zijn we blij met de diversiteit die er gelukkig is. Maar in een wereld van zoveel mogelijkheden en verwachtingen is éénheid juist wel positief: leven uit één stuk, niet met alle winden meewaaien. Het betekent ook het overstijgen van tegenstellingen waar deze wereld te vaak aan lijdt, zoals de tegenstelling tussen lichaam en geest, tussen mens en natuur, tussen individu en samenleving, of die tussen God en mens. Zo kan eenheid ons ook helpen bij een gevoel van verbondenheid met de wereld om ons heen. Er zijn verschillende invalshoeken om over éénheid na te denken: in jezelf, met anderen, met God en eenheid beoefenen. Deze keer spitsen we het toe op ‘eenheid met jezelf en anderen’. De volgende keer staat het thema ‘eenheid met God centraal’. Beide keren besteden we aandacht aan: de eenheid beoefenen.

Lees meer...

Thema: Leven in eenheid met God

Het hele leven en zijn

van alle schepselen

is

een roepen en een haasten

om terug te keren

in wie hun herkomst is.

Meister Eckhart (1260-1328),

We vervolgen de lijn van Kick Bras, die het mystieke thema eenheid uiteenlegde in 4 aspecten: eenheid met jezelf, eenheid met de ander/ met de schepping, eenheid met God, en: de eenheid beoefenen. Deze keer aandacht voor de laatste twee aspecten.

Voor mystici is God de bron, het hart en de ziel van de werkelijkheid. Vanuit éénheid met God ervaren ze éénheid met zichzelf en met anderen en/of de schepping. Zo’n eenheidservaring kan een mens soms overkomen. Kick Bras beschrijft hoe hij zelf zoiets heeft ervaren.

“ Gistermiddag tussen half drie en tien over drie. Ik zat alleen in de kamer. Ik las een boek. Ineens had God mij in zijn greep. Van binnenuit… Roerloos zat ik. Mijn hart bonsde. Ik was niet in extase. Ik keek soms rustig ergens naar. Merkte ook alles op. Maar tegelijk was ik ontgrensd, één met alles, met de totale schepping, en één lichaam met God. Nog nooit heb ik zo sterk ervaren dat dit niet-ik was...Er was in mij een heel open, betrekkelijk rustig ontzag” 

Lees meer...

Thema: Leven in aandacht

uw wil geschiede

 De serie van 6 meditatieavonden met de titel ‘Levenslessen uit de Christelijke mystiek’ start met het thema ‘Leven in aandacht’.

Wat is er voor nodig om echt aandacht voor een ander te hebben. Zo komen we indirect onze eigen meditatieve gesteldheid op het spoor. Daarom is ’aandacht’ een belangrijk (basis)thema voor wie zich interesseert voor een mystieke weg of meditatief leven. Het thema sluit ook aan bij de huidige trend om meer ‘mindful’ te leven: bewust leven met zorgzame aandacht in het hier en nu. 
 
We beginnen met een citaat van Simone Weil over aandacht voor een ‘ongelukkige’ ander :
De volheid van de liefde voor de ander is simpelweg in staat zijn aan die ander te vragen: ‘Wat scheelt eraan?’ Het is het weten dat die ongelukkige bestaat, niet als een ongelukkige in een verzameling, niet als een geval dat behoort tot de sociale categorie van de ‘ongelukkigen’, maar als iemand die precies zo is als jijzelf, iemand die op unieke, niet na te bootsen manier door het ongeluk getroffen en getekend is. Het is voldoende, maar noodzakelijk dat je op een bepaalde manier naar diegene kunt kijken. Die blik is in de eerste plaats aandachtig, dat wil zeggen dat de geest leeg is, dat je eigen gedachten plaats hebben gemaakt ten einde degene naar wie je kijkt in zijn hele totale waarheid in je op te kunnen nemen. De enigen die hiertoe in staat zijn, zijn de mensen die tot aandacht in staat zijn.

Lees meer...

Thema: Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel

uw wil geschiedeVan Gods wil zijn wij alleen ten aanzien van het verleden volkomen, onwankelbaar verzekerd. Alles wat is gebeurd, wat dat ook moge zijn, is overeenkomstig de wil van de almachtige Vader. Dat ligt in het begrip van almacht opgesloten. Ook de toekomst zal, wat zij ook brenge moge, eenmaal voltooid, zich hebben afgespeeld volgens Gods wil. Wij kunnen aan deze overeenstemming niets af of toedoen. En daarom vragen wij, in deze bede, na de opvlucht van ons verlangen naar wat nog mogelijk is, opnieuw datgene, wat er is.
Simone Weil, mystica, filosofe en activiste

Hier weer een rijke verzameling van gezichtspunten over “Uw wil geschiede , op aarde zoals in de hemel”. Eigenlijk staat er letterlijk: zoals in de hemel, ook op aarde. De gedachte in de tijd van de bijbelschrijvers was: in de hemel (waar God woont) is het al goed/ volgens Gods wil, laat het ook op aarde goed worden.
We lezen in de Bijbel over wat Gods wil is: goed samenleven in gerechtigheid en vrede. En over zorg voor weduwen en wezen, voor wie kwetsbaar is, eerbied voor God, om maar enkele voorbeelden te noemen. Richtinggevend en samenvattend is altijd: Micha 6, vs 8
“Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en dienstbaar de weg te gaan van je God.”

De tekst van Simone Weil roept misschien vooral afkeer op. Moet je alles wat bestaat en zoals het gaat, zien als de wil van de almachtige God? In de christelijke theologie bestaat juist een gezonde afkeer tegen al het soort gedachten waarin God en lot samenvallen. Hein Blommenstijn interpreteert Weils tekst zo: “ We ontdekken wat God vanuit zijn onvoorwaardelijke liefde gewild heeft, door te schouwen hoe hij zich heeft uitgedrukt in de schepping. Daarin ontwaren we het liefdevolle gelaat van de Schepper en zijn liefdeswil. Niets van het geschapene bestaat op eigen gelegenheid en op grond van de eigen wil om te bestaan. Daarom leeft het geschapene 'overeenkomstig de wil van God', als het trouw blijft aan zijn eigen bestaan…..

Lees meer...

Thema: Authentiek leven

‘Er is slechts één kwestie waar mijn hele bestaan, al mijn vrede en geluk van afhangt: mijzelf te ontdekken door God te ontdekken. Als ik hem vind, vind ik mijzelf en als ik mijn echte ik vind, zal ik hem vinden.’ Thomas Merton o.a. monnik, trappist, theoloog en sociaal activist

“Ik wil mijzelf zijn. Echt en authentiek zijn en met mijzelf samenvallen”. Deze hartekreet van een bekende Nederlander lazen we in ‘Happinez’, het grootste ‘mindstyle’ magazine in Nederland voor zingeving. In onze moderne, gefragmentariseerde en geïndividualiseerde samenleving zijn mensen op zoek naar ‘hun innerlijke kern’ of hun ’ware zelf’, de eigen individualiteit om authentiek te zijn en een authentiek bestaan te leiden.In de eerste twee themastukjes van de serie ‘Leven met imperfectie en kwetsbaarheid’ ging het al over authentiek zijn. 
Authentiek zijn, zeiden we, kan niet samengaan met miskenning van je eigen kwetsbaarheid en onvolmaaktheid. Zij maken deel uit van wie je bent. Authentiek leven is echter niet vanzelfsprekend. We constateerden dat veel mensen zich schamen voor hun kwetsbaarheid en onvolmaaktheid. Schaamte om niet perfect te zijn, schaamte over wat anderen daarvan zullen vinden en angst om afgewezen te worden. Jezelf authentiek en dus kwetsbaar durven opstellen is als het binnengaan van een open, lege, onbekende ruimte, niet wetende waar je zult uitkomen of wat je zult tegenkomen. Hiervoor is moed nodig. Achter het woord ‘moed’ gaat trouwens een heel mooie betekenis schuil. Moed vanuit de oorspronkelijke betekenis van het Engelse woord courage komt van het Latijnse woord cor, wat hart betekent. De oorspronkelijke betekenis was: je eigen verhaal van wie je bent, vertellen met heel je hart. Moed is dus nodig om authentiek te zijn.

Lees meer...

primi sui motori con e-max.it
Onze nieuwsbrief >