Afdrukken

Tussen hemel en aarde

Integratie zeven meditatieavonden met als titel ‘Chakra’s en Christelijke Meditatie’

 

In het najaar van 2017 is de meditatiegroep ‘Weg van leven’ intensief bezig geweest met de zeven hoofdchakra’s, zowel theoretisch als praktisch mediterend, in relatie tot de christelijke traditie en christelijke meditatie. Op elk chakra niveau konden relaties gelegd worden met de christelijke traditie: met bijbelteksten-en verhalen, geloofsaspecten, vormen van christelijke meditatie en levensthema’s in de persoonlijke ontwikkeling en op de geestelijk/spirituele weg

Elke chakra werd verbonden met een (levens)thema die correspondeerde met de inhoud, aard en betekenis van de zeven chakra’s. Deze thema’s, geïnspireerd door Nico Dekkers in zijn boek “Terugtocht naar het paradijs,’ die de basis en uitgangspunten vormden voor de meditatieavonden, waren, respectievelijk van de 1e of wortelchakra t/m de 7e of kruinchakra: (Basis)zekerheid; Vertrouwen; Innerlijke kracht; Liefde; Geestelijke vrijheid; Intuïtieve helderheid en Relatie met God, het Goddelijke.

We hebben kunnen ervaren hoe de openheid en ontwikkeling van de chakra’s met hun thema’s en verschillende bewustzijnsniveau’s onderling sterk verbonden en afhankelijk zijn van elkaars ontwikkeling. Het betreft zowel het lichamelijke, mentale en geestelijk/spirituele niveau als ook het energetische niveau. Ook hebben we ervaren dat alle chakra’s even belangrijk zijn voor een harmonieuze ontwikkeling. De chakra’s als gebiedjes van concentratie van wervelende energieën moeten dan ook voldoende open en daarmee energetisch geladen zijn om via de verbindende centrale as, de sushumna energetisch met elkaar in verbinding te kunnen zijn. De chakra’s, met hun dubbele trechtervorm aan de voor en achterzijde van de wervelkolom (uitgezonderd de wortel en kroonchakra) zijn via de smalle uiteinden van de trechters verbonden met de sushumna. Zij geven hieraan hun energie af. Iemand bijvoorbeeld met een ontwikkelde open, energetisch geladen 1e of wortelchakra voelt zich thuis in zijn lichaam en zijn bestaan. Hij/zij heeft een basaal gevoel van zekerheid, ‘ik mag er zijn’. Dit is dan de kiem is van het gevoel van veiligheid en vertrouwen in het leven, dat een open en dus energetisch geladen 2e chakra met zich meebrengt. En vervolgens ook een ontwikkeling van innerlijke zekerheid, standvastigheid, zelfbehoud mogelijk maakt, wat samenhangt met een energetisch geladen 3e chakra of plexus solaris.

De ontwikkeling van de onderste drie chakra’s vormen daarmee het fundament voor de ontwikkeling van de bovenste vier chakra’s. Over de thema’s bij een goed ontwikkelde hartchakra volgt hieronder meer. De 3 hoogste chakra’s laten bij een goede ontwikkeling kwaliteiten zien zoals vrijheid op veel gebieden, flexibiliteit, creativiteit, inzicht en verruiming van de geest die leiden tot persoonlijke en geaarde geestelijke/spirituele groei. Daarentegen hebben chakra’s die gesloten, niet ontwikkeld of juist te open, overontwikkeld zijn een negatieve invloed op de ontwikkeling van de andere chakra’s. Een overontwikkelde 3e chakra of plexus solaris bijvoorbeeld leidt tot het willen (be)heersen, honger naar macht, manipulatief en competitief gedrag. Men is sterk gericht op en dikwijls in strijd met zijn omgeving. De ontwikkeling van de 4e chakra waarin liefde en liefdevolle relaties, harmonie en vrede ontwikkeld worden is dan geblokkeerd.
Deze hartchakra is een belangrijke schakel tussen de lagere en hogere chakra’s, tussen de innerlijke wereld en de buitenwereld, tussen geven en ontvangen, tussen lichaam en geest. Hierdoor is een integratie van tegenstellingen mogelijk. In het christendom is dan ook het hart, de liefde deze verbindende schakel. In 1 Korinthe 13 bijvoorbeeld lezen we bij Paulus over de ‘uitnemendheid van de liefde’ . In de verzen 1-7 lezen we:

‘1 Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cimbaal zijn geworden. 2 En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. 3 En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. 4 De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig, 5 zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, 6 zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid, 7 zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen.’

Liefde, zegt Paulus, gaat boven alle geestesgaven. Pas de liefde, ontvangen van God en mensen, en teruggegeven aan God en mensen brengt uiteindelijk zingeving en verbondenheid. Zo is de mens door God bedoeld.

Op de meditatieavonden hebben we de lokalisatie van de chakra’s en iets van hun verschillende chakra-energieën leren waarnemen. Op verschillende manieren werd verkend hoe een balancerende, openende en helende invloed uitgeoefend kon worden op de zeven chakra’s en hun energieën en hun onderlinge relaties, met behulp van verschillende adem-, kleur-, beeld-, visualisatie- ,tekst- ,mantra-, muziek- en lichaamsmeditaties zowel uit de hindoeïstische chakra traditie als de christelijke traditie.

Evenals bij christelijke meditatie en bij de christelijk meditatieve weg, geldt ook bij de weg door de chakra’s, dat we stuiten op aangeleerde hardnekkige denk- en gedragspatronen (conditioneringen) vanuit een aantal primaire behoeftes en verlangens. Alle levenskracht wordt dan in beslag genomen door deze behoeften en verlangens. Het leven is dan meer een vorm van “overleven”. Deze onbewuste patronen bevorderen echter niet het vrije in-/uit- en doorstromen van je chakra-energieën en kunnen dan ook niet werkelijk de behoeftes en verlangens vervullen. Denk daarbij aan de behoefte aan bestaanszekerheid, de behoefte om in verbondenheid te leven, de behoefte erbij te horen, de behoefte aan waardering en erkenning en de behoefte aan individuele vrijheid. Het handelen en denken kenmerken de werking van de chakra’s en vice versa. In en door meditatie ontdekken we steeds weer dat we niet samenvallen met deze denk- en gedragspatronen en dat we ons van de identificatie ermee kunnen vrijmaken wanneer de innerlijke waarden en de waarden van het hart gekend worden, de ruimte krijgen en opgenomen kunnen worden. De chakraleer en het werken met chakra’s kan dan ook dienen als hulpmiddel om ons bewustzijn te onderzoeken op de verschillende chakra niveau’s en het te verruimen.

In de laatste meditatieavond van deze serie met als thema ‘Tussen hemel en aarde’ willen we in verschillende meditatievormen de verschillende chakra’s met elkaar verbinden. Onder andere zullen we de zes aanbevelingen die Jezus deed in de Bergrede (Matteüs 6) bemediteren. Nico Dekkers schrijft in ‘Terugkeer naar het paradijs’, dat hij in de volgorde van die zes aanbevelingen een overeenkomst ziet met de chakra’s. “Het gaat”, zegt hij, “bij aalmoezen geven, bidden, vasten, onaantastbare schatten verzamelen, je bezorgdheid laten varen en niet oordelen om het vrijmaken van achtereenvolgens de 1e t/m de 6e chakra. Jezus heeft het hier in feite om het opgeven van conditioneringen: zoek je zekerheid niet in het materiële, laat het verleden los, zoek je kracht in het ware voedsel, laat alles en iedereen in zijn eigen waarde, gebruik je vrijheid, kijk met een alles omvattende blik.”

De ontwikkeling van de chakra’s en de verschillende bewustzijnsniveau’s is een levenslange weg. We ontdekten dat ook therapieën, meditaties, teksten ed uit bijvoorbeeld de christelijke traditie de ontwikkeling van chakra’s kunnen beïnvloeden. Omgekeerd bleek het werken aan de chakra’s ons ook verder te kunnen helpen op de meditatieve en geestelijke weg in de christelijke traditie.

Kool legt mooi de verbinding van het chakrasysteem met de christelijke traditie: “Wanneer je slechts één ding kunt doen, probeer dan je dagelijks te gronden. Je energie de aarde in te duwen en jezelf daarin verankeren, kan wonderen verrichten om al het andere in evenwicht te brengen. Wanneer je dan de energie terug omhoog laat komen en uit je kruinchakra laat ontspruiten, komt er bewustzijn in al je chakra’s. Zo kun je toeleven naar de nieuwe mens, manifestatie van Gods liefde.”

In de brief aan de Romeinen 12 vinden deze gedachte terug: “Mogen wij dan herboren worden in de geest van nieuwe mensen, met een nieuwe visie, zodat we kunnen toetsen wat de wil van God is, het goede en welbehaaglijke. Dan kunnen wij rekening houden met de voor ieder verschillende maat van Gods gave. Laten wij dan voor zover het van ons afhangt met alle mensen in vrede leven. Laat het kwade ons niet overwinnen door het goede. Laat onze liefde ongeveinsd zin.”

Annemarie van Wijngaarden en Rob Boersma