Werkplaats van de Stilte


Into Great Silence

In het verborgene van ieder mens
is een cel van eenzame beschouwing
men hoeft geen monnik te zijn
om daar binnen te gaan
de stilte te groeten, te knielen
en te wachten op de ontmoeting.

Er zijn geluiden van vogels en wind
het ruisen van water en bladeren
de echo van voetstappen in een gang
woorden die kolken in het hoofd als wolken
schaduwen van onvermogen tegen de muren
schimmen van ontgoocheling en wrok.

Maar soms opent zich de stilte en wordt ruimte
een diepe geluidloze leegte, waarin de dingen
zichzelf verliezen en weer terugvinden
in een grondeloos verstaan van hun betekenis.
Tijdloos zink ik neer into great silence,
word opgenomen in de oceaan van de Ene.

Catharina Visser

Achter de deur die naar stilte openstaat gaan vele mogelijke stiltes schuil. Daarbij zijn zowel prettige als onprettige ervaringen mogelijk.

Lees meer...

Openen voor stilte

Stilte heeft met ruimte te maken,
met heilige ruimte
waar God je kan vinden
Stilte is veel meer dan zwijgen,
veel groter dan niet spreken.
De stilte is er al,
het zwijgen komt daarna en participeert in de grote ruimte
van de stilte.

De ruimte van de stilte ervaren we in ons hart,
Als we genoeg tijd en afstand nemen
om te luisteren.

Stilte is afdalen naar de deur van je hart,
om daar de ruimte te vinden die je nodig hebt,
om even te delen in de volheid van de tijd,
om even te raken aan de eeuwigheid.
We hoeven niet te zoeken,
we worden er gevonden.

Alleen in de echte stilte
kun je je eigen hartslag horen,
rust vinden,
mens worden

Sandra van der Zon

Lees meer...

Stil Worden

"Ik ontdekte dat ik minder en minder te zeggen had, tot ik uiteindelijk stil werd en begon te luisteren. En in die stilte hoorde ik de stem van God."

Sören Kierkegaard 


Wanneer het verlangen naar stilte gewekt is en  we  overdacht  en gericht  tijd en ruimte voor stilte maken, kan het ‘stil worden’ en het proces van verstilling ingeleid worden. Stil worden is een proces van vertragen, verlangzamen, onthaasten, stilvallen, stil staan …  Stil worden is tegelijk ook vereenvoudigen, versimpelen, versoberen, verminderen, verkleinen, loslaten….. Het stil worden is ook belangrijk, omdat het ons dwingt om te zwijgen. Allereerst van buiten: we spreken niet hardop, we doen er het zwijgen toe. Maar vervolgens ook van binnen, want we proberen niets toe te voegen aan die maalstroom van gedachten die er al is. Ook als we denken, spreken we!  De filosoof Sören Kierkegaard  ontdekte, dat wanneer hij tot zwijgen kwam omdat hij niets meer te zeggen had,  stil werd, uiteindelijk tot luisteren begon te komen en daarin de stem van God kon horen. Spreken is zilver, maar zwijgen is goud. 

Lees meer...

Verlangen naar Stilte

In de vorige ‘meditatie ,’Stappen in Stilte’ als inleiding op de zes mediatieavonden stelden we dat ‘het beoefenen van stilte begint met het voelen van verlangen naar stilte of nog verder dan de stilte: het verlangen naar God’. In het ‘gewone’ verlangen willen we iets van buiten zo snel als mogelijk tot ons te nemen. Als het te lang duurt worden we ongeduldig en gaat tenslotte de rek eruit.  Verlangen is lijfelijk en zinnelijk. Verlangen is hongeren en dorsten  naar voldoening en verzadiging (ook letterlijk naar eten, drinken en warmte). Verlangen is geworteld in het willen. Zonder wil geen verlangen. Verlangen is willen: van binnenuit intensief iets of iemand willen, willen hebben en willen sturen. Ik verlang jou, dat jij er bent en doet wat ik wil. Ik verlang met klem en hartstocht iets van jou. Hier zijn we in het gebied van de claims, de eisen.
Wat gebeurt er nu met dit verlangen, deze ook lijfelijke bewegingen van de wil ,wanneer het binnengaat in de stilte? Wanneer  nu het verlangen meegeeft met de stilte, dan wordt het heel dicht bij onszelf gebracht. Zodat we heel langzaam open gaan, ontvankelijk worden.

Lees meer...

 

Stappen in Stilte

Stilte in mijn doen

Daden van stilte creëren ruimte.

Ik kan stilte neerzetten, stimuleren, uitdagen, uitnodigen.

Stilte is ook een kwestie van intentie, keuze, goede daad.

Ik schepvoorwaarden voor stilte, alleen of samen met anderen.  

Marjan Bosch in: Stap in stilte

 

 Stilte is in Nederland, in Amsterdam, in ons bestaan een schaars goed geworden.  Onze agenda´s staan vol. We gunnen ons weinig tijd om bij de dingen ´stil te staan´. Toch, en misschien juist daardoor, zoeken steeds meer mensen naar stilte in vormen van ‘stille recreatie’ in de natuur, in mindfulness of andere vormen van (christelijke) meditatie cursussen. Kloosters zijn al maanden volgeboekt voor stilteretraites. In onze meditatiegroep ,’ Weg van leven’ neemt stilte aan het begin van de meditatieavond een belangrijke plaats in. In het stil vallen kunnen we, soms plotseling, een onnoembare woordeloze ruimte ervaren en daarin de dingen waarnemen zoals ze zijn. Ook kunnen we onszelf en de wereld beter leren doorzien, waardoor nieuwe inzichten kunnen ontstaan. Stilte is ook de opmaat naar een verdieping van ons geloof en geestelijk leven.De volgende 5 meditatieavonden zullen geheel in het teken staan van ´stilte´, onder de titel ´Stappen in Stilte´. Bij het beoefenen van stilte komen we verschillende fasen (stappen) in de stiltemeditatie tegen, ook al hebben we niet het hele proces in eigen hand. De fases kunnen in één meditatie plaatsvinden, maar ook kan elke fase als een stap verder op de weg van innerlijke stilte worden gezien, en gedurende een langere periode opgebouwd   worden. Kort wordt ingegaan op de 7 fasen indeling van Antoinette van Gurp zoals zij die beschreven heeft in het tijdschrift ‘Herademing’, juni 2013. In de volgende ´meditaties in de praktijk´ zullen de fases uitgebreider belicht worden

Lees meer...

primi sui motori con e-max.it
Onze nieuwsbrief >